පහසුවෙන්ම රසට මැලේසියන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් – Malaysian Fried Rice with Dry Fruits | Recipes Sinhala

පහසුවෙන්ම රසට මැලේසියන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදන හැටි – Malaysian Fried Rice with Dry Fruits අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: කීරි සම්බා සහල් 350g වියළි මිරිස් කරල් 01 තලාගත් ඉඟුරු තේහැඳි 1/2 අමුමිරිස් කරල් 02 කපාගත් ගෝවා කෝප්ප 1/4 කපාගත් කැරට් කෝප්ප 1/4 කජු…

පහසුවෙන්ම රසට මැලේසියන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදන හැටි – Malaysian Fried Rice with Dry Fruits
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:
කීරි සම්බා සහල් 350g
වියළි මිරිස් කරල් 01
තලාගත් ඉඟුරු තේහැඳි 1/2
අමුමිරිස් කරල් 02
කපාගත් ගෝවා කෝප්ප 1/4
කපාගත් කැරට් කෝප්ප 1/4
කජු
වියළි මිදි
කරාබුනැටි 03
ගම්මිරිස් කුඩු
ලුණු
සීනි
විනාකිරි තේහැඳි 1/2
කොත්තමල්ලි කොළ ටික

These simple 4 ingredient immunity shots are so easy to make in your own home. Oatmeal porridge with frozen berries, breakfast oatmeal with fruits, frozen fruit and walnuts breakfast idea. How to cook basmati rice in a rice cooker : a comprehensive guide.